180917_Dr. Sebastian Theopold_Munich Strategy_Vortrag ZVSHK